IŠRAŠAS


Viešoji įstaiga
Baltijos visuomeninis
informacinių technologijų ir švietimo centras


ĮSTATAI

1. Bendroji dalis

1.1. Viešoji įstaiga Baltijos visuomeninis informacinių technologijų ir švietimo centras (toliau-Įstaiga) tai įstatymų nustatyta tvarka iš dalininkų turto įsteigta ne pelno organizacija, veikianti socialinėje, švietimo, mokslo ir kultūros srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.
1.2. Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savarankišką balansą bei veikiantis vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės norminiais aktais ir šiais įstatais.
1.3. Įstaiga turi atsiskaitomąsias sąskaitas bankuose ir antspaudą.
1.4. Įstaiga yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Įstaigos dalininkai (toliau - dalininkai) pagal Įstaigos prievoles atsako tik tą suma, kurią privalo įmokėti kaip dalį dalininkų kapitalo, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
1.5. Įstaigos buveinės adresas: Laisvės pr. 125, Vilnius, Lietuvos Respublika.
1.6. Įstaigos finansiniais metai yra laikomi kalendoriniai metai. Įstaiga įsteigta neribotam laikui.

2. Įstaigos veiklos tikslai ir sritys

2.1. Įstaiga veiks mokslo, kultūros, meno, reklamos, pažangių verslo idėjų ir laisvalaikio organizavimo srityse. Įstaigos veiklos tikslai:
-įvairių mokslo pasiekimų, mokslinių darbų populiarinimas, propogavimas ir reprezentavimas;
-tarpininkavimas, praktinės pagalbos bei informacijos teikimas mokymo ir studijų srityje;
-informacinės visuomenės augimo skatinimas;
-žmonių turiningo laisvalaikio organizavimas.
2.2. Savo veiklos tikslų Įstaiga sieks įgyvendindama šiuos uždavinius:
- informacijos apie aktualius mokslo pasiekimus ir mokslinius darbus skleidimas žiniasklaidoje, kitomis informacinėmis priemonėmis, leidžiant knygas ir kitokius leidinius;
-įvairių seminarų, konferencijų, pasisakymų bei debatų televizijoje ir radijuje, kitose informacinėse priemonėse organizavimas;
-praktinės pagalbos asmenims sistemos (daugiausia - jaunimui) renkantis studijas tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, nuotolinio mokymo studijas, užsienio šalių piliečiams renkantis studijas Lietuvoje, sukūrimas ir įgyvendinimas;
-bendradarbiavimas su užsienio šalių mokymo įstaigomis, mokslo, kultūros, meno, laisvalaikio organizavimo bei verslo struktūromis ir veikėjais;
-įvairių mokymų organizavimas, organizacinių pasirengimo studijoms procedūrų atlikimas; įvairių mokslo, kultūros, meno, laisvalaikio organizavimo, reklamos bei pažangių verslo idėjų propogavimo projektų įgyvendinimas.